[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบงานครูทีปรึกษา

ระบบดูแลนักเรียนนักศึกษา

นักศึกษาตรวจผลการเรียน

โหลดฟอร์มครูที่ปรึกษากรอกรายวิชา

ระบบศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา
นักศึกษาเข้าระบบ v-cop.net

สถานประกอบการเข้าระบบ v-cop.net

กรอกแบบสอบถาม online
(สำหรับนักศึกษา)


กรอกแบบสอบถาม online
(สำหรับสถานประกอบการ ตอนที่ 1)


กรอกแบบสอบถาม online
(สำหรับสถานประกอบการ ตอนที่ 2)


E-learning ทวิภาคี
เข้าใช้งาน Edmodo คลิกตรงนี้

โหลดคู่มือใช้งาน Edmodo คลิกตรงนี้

ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 35 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
หมวดหมู่ blog
poll

   คุณคิดว่าข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัยสามารถใช้ประโยชน์ได้ในระดับใด


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. น้อย
  5. น้อยมาก

แบบสอบถามการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
แปลภาษาจาก google
ป้อนข้อความ :

พยากรณ์อากาศ
 
  
ประวัติวิทยาลัย  
 

ประวัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม  2548 ที่ประชุมสมัยวิสามัญประจำปี
สมัยที่ 1 ประจำปี 2548 ขององค์การบริหารส่วน ตำบลหนองสองห้อง
ได้มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้มอบที่ดินสาธารณะประโยชน์โคกน้ำซับใหญ่
ที่อยู่ในความดูแลของ อบต.หนองสองห้อง ให้เป็นสถานที่จัดตั้ง
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง  ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินสาธารณะ
ประโยชน์ (โคกน้ำซับใหญ่) ณ บ้านเมย ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง
จ.ขอนแก่น  เนื้อที่ 245 ไร่ ซึ่งอยู่ในความดูแลรักษาของกระทรวงมหาดไทย
ตามเอกสารหนังสือสำคัญที่หลวง เลขที่ 19547 ออกให้
ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2527 มีเนื้อที่ 245 ไร่ 1 งาน 85 ตารางวา
พื้นที่แปลงนี้ได้แบ่งให้เพื่อจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ
หนองสองห้อง จำนวน 100 ไร่
ปีการศึกษา  2548 วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นเปิดการเรียนการสอน
หลักสูตร ปวช.ในโรงเรียนมัธยมกับโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา เพื่อเป็นการ
เริ่มต้นจัดการเรียนการสอนสายอาชีวศึกษา
ปีการศึกษา 2551 วิทยาลัยการอาชีพพล โดยผู้อำนวยการ
นายสมพร หิรัญมณีมาศ เข้ามาดำเนินการเป็นสถานศึกษาที่เลี้ยงเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการจัดตั้งสถานศึกษาแห่งใหม่ ทำการเปิดการเรียนการสอน
ภาคปกติในระดับปวช. และปวส. รวมถึงทำการเปิดสอนหลักสูตร ปวช.
ในโรงเรียนมัธยมกับโรงเรียนศรีหนองกาววิทยา  โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา
และโรงเรียนไตรคามวิทยา  มีว่าที่ร้อยตรีจรรยา พาบุ รองผู้อำนวยการฝ่าย
วิชาการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นผู้บริหารการจัดการเรียนการสอนและ
ประสานงานในพื้นที่อำเภอหนองสองห้อง โดยใช้อาคารเรียนของโรงเรียน
หนองสองห้องวิทยา เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้องได้จัดทำการเรียน
การสอนครั้งแรกในวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 มีนักเรียนนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  รุ่นแรก  จำนวน 54 คน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน  52  คน
................................