แรกเริ่มวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง


           เมื่อวันที่ 11 มีนาคม  2548 ที่ประชุมสมัยวิสามัญประจำปีสมัยที่ 1 ประจำปี 2548 ขององค์การบริหารส่วน ตำบลหนองสองห้อง
ได้มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้มอบที่ดินสาธารณะประโยชน์โคกน้ำซับใหญ่ที่อยู่ในความดูแลของ อบต.หนองสองห้อง ให้เป็นสถานที่จัดตั้ง
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง  ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินสาธารณะประโยชน์ (โคกน้ำซับใหญ่) ณ บ้านเมย ต.หนองสองห้อง
อ.หนองสองห้องจ.ขอนแก่น  เนื้อที่ 245 ไร่ ซึ่งอยู่ในความดูแลรักษาของกระทรวงมหาดไทยตามเอกสารหนังสือสำคัญที่หลวง เลขที่ 19547
ออกให้ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2527 มีเนื้อที่ 245 ไร่ 1 งาน 85 ตารางวาพื้นที่แปลงนี้ได้แบ่งให้เพื่อจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ
หนองสองห้อง จำนวน 100 ไร่ปีการศึกษา  2548 วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นเปิดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวช.ในโรงเรียนมัธยมกับ
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา เพื่อเป็นการเริ่มต้นจัดการเรียนการสอนสายอาชีวศึกษาปีการศึกษา 2551 วิทยาลัยการอาชีพพล
โดยผู้อำนวยการนายสมพร หิรัญมณีมาศ เข้ามาดำเนินการเป็นสถานศึกษาที่เลี้ยงเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งสถานศึกษาแห่งใหม่
ทำการเปิดการเรียนการสอนภาคปกติในระดับปวช. และปวส. รวมถึงทำการเปิดสอนหลักสูตร ปวช.ในโรงเรียนมัธยมกับโรงเรียนศรีหนองกาววิทยา 
โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาและโรงเรียนไตรคามวิทยา  มีว่าที่ร้อยตรีจรรยา พาบุ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการวิทยาลัยการอาชีพพล
เป็นผู้บริหารการจัดการเรียนการสอนและประสานงานในพื้นที่อำเภอหนองสองห้อง โดยใช้อาคารเรียนของโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เป็นสถานที่เรียนชั่วคราววิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้องได้จัดทำการเรียนการสอนครั้งแรกในวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
มีนักเรียนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  รุ่นแรก  จำนวน 54 คนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน  52  คน

 


ภาพถ่าย 2559-2560 (ข้อมูลจาก งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ)