ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  อัตลักษณ์  เอกลักษณ์

 

ปรัชญา(Philosophy)

           “มีวินัย ใฝ่เรียนรู้เชิดชูคุณธรรม  น้อมนำสังคม

 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

           มุ่งผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  และได้มาตรฐาน  พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   

 

พันธกิจ (Mission)

          ๑. จัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน

          ๒. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกำลังคนสายอาชีพสู่สากล

          ๓. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้ทั่วถึง เสมอภาค

          ๔. เป็นแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี

          ๕. สร้างเครือข่ายความร่วมมือและการมีส่วนร่วม

          ๖. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาอาชีพ

          ๗. ส่งเสริม/พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้เป็นเลิศ      

 

อัตลักษณ์ (Identity)

          จิตสาธารณะ

 

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

          บริการชุมชน  

 

คุณลักษณะของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง

          ๑.  มีความขยันหมั่นเพียร

          ๒.  สุภาพอ่อนน้อม ถ่อมตน

          ๓.  แต่งกายสะอาด ถูกต้องตามระเบียบ

          ๔.  กตัญญู รู้คุณ

 

สัญลักษณ์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง

           ÿ ตราประจำวิทยาลัย

                   

           ÿ พระพุทธรูปประจำวิทยาลัย            พระพุทธรูปปางลีลา

           ÿ  ต้นไม้ประจำวิทยาลัย                     ต้นประดู่

           ÿ  สีประจำวิทยาลัย                            สีม่วง – สีขาว

 

                                     

เพลง  มาร์ชวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง

คำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียงเสียงประสานโดยอุดมปิงวงค์ 

ผู้ดำเนินงาน สนธยา  อาจวิชัย  โทร.๐๘๙ - ๒๒๔๑๘๕๘

                    วิทยาลัยเทคโนโลยี                            สถาบันนี้การจัดการหนองสองห้อง

          สร้างเยาวชนสู่ฝันอันเรืองรอง                          เราพี่น้องรวมใจสามัคคี

                    มีวินัยใฝ่เรียนรู้เชิดชูคุณธรรม                น้อมนำสังคมให้อยู่สุขศรี

          มุ่งผลิตกำลังพลให้เป็นคนดี                             ด้วยเกียรติศักดิ์ศรีเทคโนโลยีก้าวไกล

                    ม่วงขาว สีแห่งความก้าวหน้า                 เลิศวิชา อนาคตสดใส

          รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์เทิดเหนือดวงใจ       มุ่งหวังไว้เป็นวิทยาลัยในใจประชา

                    วิทยาลัยเทคโนโลยี                            เราล้วนมีจิตสาธารณะพัฒนา

          บริการชุมชนสร้างสรรค์เพื่อมวลประชา               มุ่งพัฒนาวิชาชีพให้เยาวชน

          มุ่งสร้างคนเก่งดีคืนสู่สังคม