ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยและการจัดการหนองสองห้อง

นายถาวรสิทธิ์  อินทะแสง
โทร 081-8716585


รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยและการจัดการหนองสองห้อง

รองผู้บริหารฝ่ายวิชาการ


นายอัศม์เดช  นาคต้อย
โทร 0921429995
รองผู้บริหารฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ


นางชาญทอง  โพธิ์สมศรี
โทร 095-8365926 
รองผู้บริหารฝ่ายแผนงานฯ/ฝ่ายบริหารฯ


นายธนะชัย ศิริโคจรสมบัติ
โทร 081-6016121