แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

 

หัวหน้าแผนก

นายนิรุตติ์  คำพิชิต
โทร 086-2516370

นายอนุชิต  เสตะ
โทร 098-8797599

นายวิรวัฒน์  ภักดีวุฒิ
โทร 087-2177504