แผนกวิชาช่างยนต์

 

หัวหน้าแผนก

นายสมมัคร  สุพรม
โทร 088-5517545

 

นายทินโย นาราษฎร์
โทร 094-0037510

นายมงคลสักดิ์ ดวงพุทธา
โทร 095-9507669

นายจีรพจน์ หงษ์ไธสง
โทร 080-4601499