เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

งานบัญชี/งานบุคลากร

นางสาวโสระยา ประนัสโสจะ
โทร 082-7443112

 

งานทะเบียน

นางสาวรัตนาวดี มาตย์นอก
โทร 094-3065131

 

ธุรการงานวิชาการ

นางสาวนันทิกาญจน์ ปิตตาเน
โทร 098-4956019

 

ธุรการฝ่ายพัฒนาฯ

นายพลการ โม้วงษ์
โทร 061-1491379

 

ธุรการฝ่ายแผนงานฯ

นางสาวกัญญาณัท ปานิทา
โทร 061-0350200

 

งานบริหารทั่วไป

นางสาวทิพวรรณ สามา
โทร 063-8257761

 

งานพัสดุ

นางสาวณัฐชยา   ชัยรถ
โทร 093-5256172

 

งานการเงิน

นางชัญญา กองทองธเนศ
โทร 061-9701709

 

งานพัสดุ

นางสาวรัตติยา สนธิรักษ์
โทร 094-5454440

งานโครงการ/งานแนะแนว

นางสาวจิรภรณ์ กฤตเวิน 
โทร 090-9953505

งานทวิภาคี/ห้องสมุด

นางวรรณวิไล  หงษ์วิเศษ
โทร 087-2339357

งานบริหารทั่วไป

นางสาววาสนา กระลาม
โทร 062-1939001