เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

งานทะเบียน

นางสาวรัตนาวดี มาตย์นอก
โทร 094-3065131

 

ธุรการงานวิชาการ

นางสาวนันทิกาญจน์ ปิตตาเน
โทร 098-4956019

 

ธุรการฝ่ายพัฒนาฯ

นายพลการ โม้วงษ์
โทร 061-1491379

 

ธุรการฝ่ายแผนงานฯ

นางสาวกัญญาณัท ปานิทา
โทร 061-0350200

 

งานพัสดุ

นางสาวณัฐชยา   ชัยรถ
โทร 093-5256172

 

งานการเงิน

นางสาวรัตติยา สนธิรักษ์
โทร 094-5454440

 

งานพัสดุ

นางสาวสวรรณยา ปัสสาวะโพธฺ์
โทร 092-3534062

 

งานการเงิน

นางสาวอภิวรรณ์ โพธิ
โทร 061-9701709

 

งานทวิภาคี/ห้องสมุด

นายกฤษณะ จงเทพ
โทร 088-3130242