แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

หัวหน้าแผนก

นายณรงค์ศักดิ์  ด้วงตะกั่ว
โทร 097-2138184

นางสาวนริศรา ทองยศ
โทร 086-4578819

นายชาญณรงค์  พรมแสน
โทร 093-0853152