วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ได้เข้าแนะแนว แนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับทางบริษัท และทำการทดสอบความรู้ ความสามารถ ของนักศึกษา ระดับชั้นปวส.1 
1. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง 
2. สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
3. สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
4. สาขาวิชา การบัญชี
เพื่อเข้าร่วม การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กับทางบริษัท