วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง จัดโครงการประชุมองค์การวิชาชีพ และแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี นายถาวรสิทธิ์ อินทะแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง เป็นประธานในพิธีเปิด มีนักเรียน นักศึกษา ทุกชมรมวิชาชีพ ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างกลโรงงาน ช่างอิเล็กทรอนิกส์ การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้าร่วมการประชุมองค์การวิชาชีพ และแข่งขันทักษะวิชาชีพ 

รูปภาพทั้งหมด