วันที่ 23 มกราคม 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง ได้รับการประเมินและคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลประจำปีการศึกษา 2560

รูปภาพทั้งหมด