นักการภารโรง คนขับรถ แม่บ้าน ยามรักษาการณ์

นักการ

นายแก่น มอไธสง
โทร 061-1686632

 

พนักงานขับรถ

นายวีรพล มอไธสง
โทร 090-3526545

 

พนักงานขับรถ

นายวิสิทธิ์ ผาไชย
โทร 089-9429652

 

แม่บ้าน

นางเปลี่ยน ไชยลาด
098-1834418

 

แม่บ้าน

นางศุภรัตน์ ขันธ์ชัยภูมิ
โทร 065-0578812

 

คนสวน

นายอภินันท์ จันทรักษ์
โทร 082-8405602

 

คนสวน

นายวิ ปะสีระเตสัง
โทร xxx-xxxxxxxx

 

ยามรักษาการณ์

นายชนะ ศรีทอง
โทร 0985015530

 

ยามรักษาการณ์

xxxxxxxxxxx
โทร xxxxxx

ยามรักษาการณ์

xxxxxxxxx
โทร xxxxxxxx