ในการจัดการศึกษาควรมุ่งประสานทั้งทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติควบคู่กัน โดยให้นักศึกษาได้มีโอกาส ฝึกปฏิบัติและหาประสบการณ์ในสถานการณ์จริงให้มากที่สุด ความรู้ที่ได้รับจากสถาบันการศึกษานั้นยังไม่ เพียงพอ จึงควรจัดให้มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามหน่วยงานของภาครัฐบาลและภาคเอกชน ซึ่งจะช่วยให้ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และมีคุณลักษณะที่เหมาะสมเพียงพอที่จะไปประกอบอาชีพ ในการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพนั้นนอกจากจะมุ่งเน้นในการหาประสบการณ์ทางด้านนิเทศศาสตร์แล้ว นักศึกษายังได้รับโอกาสการฝึก ให้มีนิสัยการทำงานที่เหมาะสม มีเจตคติที่ดี และมีวินัยในการทำงานอีกด้วย

      ดังนั้น วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง จัด "โครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ " โดยมีท่านผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง นายถาวรสิทธิ์ อินทะแสง ได้กล่าวให้โอวาส แนวทางในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น เซน (ZEN) จังหวัดอุดรธานี ได้มาแนะแนวในการฝึกงาน ในประเทศญี่ปุ่น โดยมี คุณครูสมมัคร สุพรม หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ได้อธิบายแนะแนวแนวทางขั้นตอนในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แก่นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ตึกอำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง

 

 คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม