วันที่ 8-10 ธันวาคม 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง จัดโครงการ กิจกรรมเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญประจำปี 2560

       วันที่ 8 ธันวาคม 2560 วันแรก มีกิจกรรมเดินทางไกล พิธีบวงสรวงและถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และพิธีประดับแถบ 3 สี โดยมี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการหนองสองห้อง นายถาวรสิทธิ์ อินทะแสง เป็นผู้อำนวยการฝึก เป็นประธานเปิดกองค่ายลูกเสือ พร้อมกล่าวให้โอวาสแก่พี่น้องลูกเสือ วิสามัญ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง

       วันที่ 9 ธันวาคม 2560 วันที่สอง มีกิจกรรมเข้าฐานผจญภัย และกิจกรรมรอบกองไฟ โดยมี นางชาญทอง โพธิ์สมศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการหนองสองห้อง เป็นประธานเปิดกองค่ายลูกเสือและนายธนะชัย ศิริโคจรสมบัติ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง เป็นประธานในพิธีกิจกรรมรอบกองไฟ ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการฝึก นายถาวรสิทธิ์ อินทะแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง

        วันที่ 10 ธันวาคม 2560 วันสุดท้ายกิจกรรมเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม ซึ่ง มีนายอัศม์เดช นาคต้อย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้องเป็นประธาน ปิดกองค่ายลูกเสือ และกล่าวให้โอวาสแก่พี่น้องลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้องซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการฝึก นายถาวรสิทธิ์ อินทะแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง

ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง

ไฟล์รูปภาพทั้งหมด